Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden hierna aangeduid als de voorwaarden. De gebruiker van deze voorwaarden zal worden aangeduid als Verkoper. De wederpartij zal worden aangeduid als Koper.

1.2. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Verkoper doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3. De toepasselijkheid van voorwaarden gebruikt door Koper is nadrukkelijk uitgesloten ten aanzien van iedere rechtsbetrekkingen met Verkoper, behoudens gevallen waarbij Verkoper zich uitdrukkelijk en ondubbelzinnig met die voorwaarden akkoord verklaart.

Artikel 2: Aanbod en totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van Verkoper worden vrijblijvend uitgebracht en Verkoper behoudt zich het recht voor om zelfs na aanvaarding door Koper een aanbod onverwijld te herroepen. Iedere aansprakelijkheid van Verkoper voor schade als gevolg hiervan is nadrukkelijk uitgesloten.
2.2. De overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt eerst tot stand indien Verkoper de totstandkoming van deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Koper heeft bevestigd.

Artikel 3: Levering van DEFENDER
3.1. Verkoper heeft de verplichting DEFENDER te leveren en Koper de verplichting zorg te dragen voor afname van DEFENDER. Deze wordt geleverd binnen de termijn en op de plaats zoals opgenomen in de overeenkomst.
3.2. Ingeval van overschrijding van een overeenkomen leveringstermijn door toedoen van een al dan niet voorziene omstandigheid is Verkoper in generlei geval aansprakelijk en gehouden enige schade te vergoeden, behoudens gevallen van opzet en grove schuld van de tot de bedrijfsleiding behorende personen.
3.3. Verkoper behoudt zich het recht voor de levering van DEFENDER in gedeelten te leveren.
3.4. Ingeval Koper in gebreke blijft ten aanzien van zijn afnameverplichtingen, heeft Verkoper het recht om met inachtneming van de wettelijke vereisten betaling van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Hierbij behoudt Verkoper het recht om volledige vergoeding van alle geleden schade te vorderen.

Artikel 4: Betaling en prijzen
4.1. De overeengekomen prijs dient door de Koper uiterlijk op de overeengekomen datum aan Verkoper te worden voldaan.
4.2. Indien de in lid 1 bedoelde termijn is verstreken en betaling van de prijs is uitgebleven, zal Koper van rechtswege in verzuim verkeren. Het staat Verkoper in een dergelijk geval vrij naar eigen inzicht te kiezen tussen de wettelijke mogelijkheden van opschorting, nakoming, (vervangende) schadevergoeding en ontbinding. Voorts is Koper gehouden tot voldoening van de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.
4.3. Het is Koper nadrukkelijk niet toegestaan de vordering tot betaling van de prijs te verrekenen met vorderingen die hij jegens Verkoper heeft.

Artikel 5: Overmacht
5.1. Verkoper behoudt zich het recht voor in gevallen van overmacht met inachtneming van de wettelijke vereisten de uitvoering van zijn verbintenis op te schorten, een ander tijdstip van presteren aan te wijzen of de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid – ongeacht de voorzienbaarheid daarvan – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, leveranciersverzuim van de leverancier van Verkoper, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, werkstaking of uitsluiting in Verkopersbedrijf, in een gelieerde onderneming of bij logistieke dienstverleners, transportmoeilijkheden, brand, storm, wateroverlast en/of daaruit voortvloeiende schade en andere storingen in het bedrijf van Verkoper of diens leverancier.
5.3. Verkoper is in gevallen van overmacht op generlei grond gehouden te voldoen aan vorderingen strekkende tot nakoming of vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 6: Zekerheden
6.1. Verkoper maakt op alle leveringen van DEFENDER aan Koper een eigendomsvoorbehoud en blijft uit hoofde hiervan eigenaar van geleverde DEFENDER zolang Koper:

  • tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
  • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomst, zoals schade, rente en kosten, niet heeft voldaan.

6.2. Nadat Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde DEFENDER terughalen. Koper zal daartoe alle medewerking verlenen. Koper is jegens Verkoper aansprakelijk voor alle schade ontstaan wegens het niet kunnen uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Verkoper is alleen aansprakelijk voor schade ontstaan door opzet of grove schuld van de tot de bedrijfsleiding van Verkoper behorende personen. De aansprakelijkheid van Verkoper beperkt zich bovendien enkel tot de directe schade van Koper, met uitsluiting van gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en immateriële schade. Verkoper is in geen geval aansprakelijk jegens derden.
7.2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door opzet of schuld zijdens Koper of derden en schade ontstaan door niet-normaal, onkundig of lichtvaardig gebruik door Koper of derden van het geleverde. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken die redelijkerwijs niet kenbaar konden zijn voor Verkoper, alsmede schade ontstaan door factoren die onvoorzienbaar waren of waar Verkoper geen invloed op heeft gehad.
7.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door Verkoper herroepen van een aanbod, het uitoefenen van opschortingsrechten of het (gedeeltelijk) ontbinden van een overeenkomst.
7.3.1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voor zover die schade meer bedraagt dan de uitgekeerde vergoeding die Verkoper in voorkomend geval van zijn verzekeraar zal ontvangen voor het desbetreffende schadegeval.
7.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor Koper reeds verzekerd is of waarvoor hij zich redelijkerwijs eenvoudig had kunnen verzekeren. Koper staat ervoor in dat het voor verzekeraars en anderen die in een rechtsbetrekking tot Koper staan niet mogelijk om uit hoofde van enige vergoeding aan Koper regres te nemen op Verkoper.
7.5.  Als Verkoper om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de voorgaande leden van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 75% van de totale koopsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 75% (exclusief BTW) van de koopsom van dat onderdeel of die deellevering.

Artikel 8: Belangrijke mededelingen
8.1. Verkoper van DEFENDER heeft de hoogst mogelijk zorg betracht om te garanderen dat DEFENDER deugdelijk en veilig te gebruiken is. Alhoewel de werking en veiligheid van DEFENDER uitvoerig zijn getest, kan Verkoper niet uitsluiten dat DEFENDER in al dan niet uitzonderlijke omstandigheden schade kan toebrengen aan oppervlakten waarop het gebruikt wordt zoals het scherm en/of toestel.
8.2. Voor een optimale en veilige werking van DEFENDER dient u na opening van de verpakking de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van Verkoper aandachtig te lezen en zich te allen tijde te houden aan onderstaande mededelingen. Het bewijs daarvan rust op u.
8.3. DEFENDER dient in een droge, goed geventileerde omgeving te worden bewaard, bij een temperatuur tussen -10 graden en 30 graden Celsius. Het bewaren in een vochtige omgeving kan de werking van DEFENDER in negatieve zin beïnvloeden. Na openen dient DEFENDER onmiddellijk in gebruik te worden genomen.
8.4. DEFENDER dient te allen tijde veilig te worden opgeborgen, buiten het zicht en bereik van kinderen en huisdieren.
8.5. DEFENDER is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt op de door Verkoper omschreven wijze en voorwerpen en voor de door Verkoper aangegeven doelen.
8.6. Alvorens DEFENDER aan te brengen op het scherm, dient u ervoor te zorgen dat het oppervlak vocht-, stof- en vuilvrij is gemaakt. Reeds aanwezige krassen, deuken, scheuren en barsten op oppervlakten kunnen de werking van DEFENDER in negatieve zin beïnvloeden en leiden tot schade. Verkoper is niet aansprakelijk hiervoor.
8.7. U dient te allen tijde DEFENDER te inspecteren om er zeker van te zijn dat het vocht-, stof- en vuilvrij is, alvorens DEFENDER aan te brengen. Het vooraf bevochten van DEFENDER met water, gel, spray dan wel een andere substantie is niet toegestaan. DEFENDER is niet geschikt om te worden gebruikt voor het vocht-, stof- of vuilvrij maken van het oppervlak. Het verwarmen van DEFENDER op welke wijze dan ook is niet toegestaan en kan de werking van DEFENDER in negatieve zin beïnvloeden en bovendien gevaar en schade opleveren.
8.8. De aangebrachte coating verhoogt de krasbestendigheid van het oppervlak. Dit houdt echter niet in dat de coating tevens bescherming biedt tegen schade ontstaan door onder meer een val, onkundig gebruik, verhitting, bevochtiging of aanraking met harde voorwerpen. De aangebrachte coating maakt het oppervlak niet waterdicht.
8.9. DEFENDER is slechts geschikt voor eenmalig gebruik. U kunt de werking van DEFENDER niet herhalen op het reeds behandelde scherm dan wel een ander scherm.
8.10.  Aanraking van DEFENDER met de ogen, neus en mond dient te allen tijde te worden vermeden. Verkoper beveelt het dragen van beschermende middelen voor de ogen tijdens het aanbrengen van DEFENDER. Na het aanbrengen van DEFENDER dient u het aanraken van uw ogen, neus en mond te vermijden en uw handen onmiddellijk te wassen.
8.11. Verkoper staat er niet voor in dat na het aanbrengen van de coating de werking hiervan op welke wijze dan ook wordt getest. Schade ontstaan als gevolg van dergelijke handelingen kan niet worden toegerekend aan Verkoper.
8.12. Schade ontstaan door het niet navolgen van de gebruiksaanwijzing en/of het niet in acht nemen van deze mededelingen van Verkoper kan niet op hem worden verhaald.

Artikel 9: Klachtenregeling
9.1.  Koper is verplicht een klacht omtrent een gebrek eerst voor te leggen aan Verkoper, teneinde hem gelegenheid te bieden de klacht op te lossen. Koper dient een klacht omtrent een gebrek schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en binnen een termijn van veertien dagen na bekendheid daarmee aan de Verkoper kenbaar te maken. Na ontvangst van de klacht heeft de Verkoper dertig dagen tijd om inhoudelijk te reageren op de klacht.
9.2. Eerst nadat de klacht blijkens de reactie van Verkoper niet in onderling overleg opgelost kan worden dan wel de Verkoper niet binnen de termijn van dertig dagen heeft gereageerd, kan de klacht worden aangemerkt als geschil dat in rechte aanhangig gemaakt kan worden.

Artikel 10: Beëindiging
10.1. Verkoper heeft het recht om met inachtneming van de wettelijke vereisten en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van de overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.
10.2. Het in artikel 9.1. omschreven recht komt Verkoper eveneens toe indien hij op goede grond mag vrezen dat Koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Verkoper te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, toepassing van de WSNP, stillegging, kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid –  van het bedrijf van Koper, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) zijn vorderingen. Koper is bij een beëindiging op basis van dit lid gehouden Verkoper een redelijke vergoeding te betalen voor het geleden verlies dan wel de gederfde winst.
10.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens een beroep op dit artikel.

Artikel 11: Herroepingsrecht
11.1. Koper heeft het recht de bestelling van DEFENDER tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om DEFENDER retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Verkoper zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten mits DEFENDER reeds in goede staat en orde onbeschadigd en ongeopend retour ontvangen is.
11.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, DEFENDER heeft ontvangen.
11.3. Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met DEFENDER en de verpakking. Koper zal DEFENDER slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van DEFENDER te begrijpen. Het uitgangspunt hierbij is evenwel uitdrukkelijk dat Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
11.4. Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Koper DEFENDER terug.
11.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht alsmede de verzending ligt bij Koper.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden, op de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst en op iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst.
11.2.  Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd), die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden, de overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Limburg locatie Maastricht, tenzij Verkoper dergelijke geschillen in voorkomend geval wenst te onderwerpen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.defender.solutions of kunt u een mail sturen naar info@defender.solutions.